اخبار برگزیده

دریا

پیر مرد ماهی گیر ، دریا را صدا زد : La mar

و من رویم را برگرداندم . ماه به شب چهارده رسیده بود . درست نقطه ی قرار من و دریا .

پسری ساحل نشین  نیشخندی زد و دریا را صدا زد :  El mar

پیر مرد ماهی گیر فکر می کرد که ماه بر روی دریا اثر می گذارد چنان که بر روی یک زن تاثیر دارد .

و من یادم افتاد که شب های چهارده هر ماه با دریا قرار دارم. من و امواج مقصدمان یکی بود اما ساحل معشوقه ی دریا بود و من دخترخوانده ی مهتاب .

پسر تور ماهیگیری را در قایق انداخت . دستش را به سمتم دراز کرد و من .. رو برگرداندم . پیرمرد با قایق شکسته به ساحل رسیده بود. 

می دانست در نبرد با یک زن همیشه بازنده است . با این حال رو به دریا دستانش را گشود و دوباره فریاد کرد : La mar

و پسر بر شانه ی دریا زد و گفت : El mar

پارو دل به دریا زد تا قایقش را پر کند از ماهی ، میگو ، صدف ...

پیرمرد قایق شکسته اش را به ساحل کشید و عشق را از دل تور هزار پاره بیرون آورد. La mar  از قایق پیاده شده و چون حور  پشت قدم های پیرمرد راهی بهشت شدند.

حالا من سال ها شب های چهارده ماه سر قرار می رسم و پسری را می بینم با پیشانی پرچین دست به دست El mar  تورش را خالی می کند از ماهی ، میگو ، صدف . و سال هاست در این جهنم پشت به من به دریا تف می اندازد.

 

پ.ن :

La mar : نام مونث

El mar : نام مذکر

 

پ.ن : متن برگرفته از داستان "پیرمرد و دریا" اثر  ارنست همینگوی

 


دریا

دریا

دریا

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها